Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Nghị quyết - Biên bản

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Nghị quyết - Biên bản 30-06-2018 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Tải về
2 Nghị quyết HĐQT ngày 27/06/2018 Nghị quyết - Biên bản 28-06-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 27/06/2018 Tải về
3 Nghị quyết HĐQT ngày 18/06/2018 Nghị quyết - Biên bản 18-06-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 18/06/2018 Tải về
4 Nghị quyết HĐQT số 0404-2018/NQ-HĐQT ngày 13/4/2018 về việc thông qua kế hoạch thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền Nghị quyết - Biên bản 14-04-2018 Nghị quyết HĐQT số 0404-2018/NQ-HĐQT ngày 13/4/2018 về việc thông qua kế hoạch thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền Tải về
5 Nghị quyết HĐQT số 0304-2018/NQ-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Nghị quyết - Biên bản 11-04-2018 Nghị quyết HĐQT số 0304-2018/NQ-HĐQT ngày 09/4/2018 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tải về
6 Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc phê duyệt mức giá dự kiến phát hành cổ phiếu Nghị quyết - Biên bản 13-03-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc phê duyệt mức giá dự kiến phát hành cổ phiếu Tải về
7 Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 Nghị quyết - Biên bản 13-03-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 12/3/2018 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 Tải về
8 Nghị quyết HĐQT ngày 19/01/2018 Nghị quyết - Biên bản 20-01-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 19/01/2018 Tải về
9 Nghị quyết HĐQT ngày 01/6/2018 Nghị quyết - Biên bản 06-01-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 01/6/2018 Tải về
10 Nghị quyết HĐQT ngày 03/01/2018 Nghị quyết - Biên bản 04-01-2018 Nghị quyết HĐQT ngày 03/01/2018 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27