Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông báo 18-03-2023 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tải về
2 Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Công ty TNHH Quỹ TM HoldingBáo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Công ty TNHH Quỹ TM Holding Thông báo 07-03-2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - Công ty TNHH Quỹ TM Holding Tải về
3 Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Thông báo 20-02-2023 Thông báo đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
4 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông báo 20-02-2023 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tải về
5 Thông báo của HSX về ngày ĐKCC để THQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023Thông báo của HSX về ngày ĐKCC để THQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông báo 09-02-2023 Thông báo của HSX về ngày ĐKCC để THQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tải về
6 Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoánThông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Thông báo 01-02-2023 Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về
7 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.CBáo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C Thông báo 27-01-2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C Tải về
8 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông báo 17-01-2023

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- Mã chứng khoán: HAH

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HSX

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2023

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào cuối tháng 3/2023

- Địa điểm thực hiện: tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP. Hải Phòng

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tải về
9 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.CBáo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Thông báo 07-01-2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Tải về
10 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.CBáo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Thông báo 05-01-2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  17 - Mar 10 - Mar CHG
HRDI 1,476 1,367 109
BDI 1,535 1,424 111
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,487 905 582

 

EXCHANGE RATES
  17 - Mar 10 - Mar CHG
$-VND 23,750 23,840 90
$-EURO 0.940 0.939 0.001
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  17 - Mar 10 - Mar CHG
RTM 380cst 379 423 44
 LSFO 0.50% 524 564 40
MGO 716 753 37

SGP

380cst 415 443 28
 LSFO 0.50% 543 584 41
MGO 721 750 29