Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thông báo 19-05-2021 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tải về
2 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C Thông báo 13-05-2021 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C Tải về
3 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 07-05-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
4 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Thông báo 07-05-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh đồng xanh Tải về
5 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 13-04-2021 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Tải về
6 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY Thông báo 13-04-2021 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY Tải về
7 Công văn của VSD v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Thông báo 02-04-2021 Công văn của VSD v/v Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải về
8 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Thông báo 30-03-2021

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- Mã chứng khoán: HAH

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HSX

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2021

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào cuối tháng 5/2021

- Địa điểm thực hiện: tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP. Hải Phòng

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tải về
9 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh Thông báo 07-03-2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đại lý Cánh đồng xanh, Tải về
10 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY Thông báo 29-01-2021 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
 

17 - Sep

10 - Sep CHG
HRDI 4,135 3,748

387

BDI 4,275 3,864 411
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 480 481 -1

 

EXCHANGE RATES
  17 - Sep 10 - Sep CHG
$-VND 22,870 22,870 0
$-EURO 0.851 0.846 0.005
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  17 - Sep 10 - Sep CHG
RTM 380cst 431 413 18
 LSFO 0.50% 526 515 11
MGO 594 584 10

SGP

380cst 475 466 9
 LSFO 0.50% 560 540 20
MGO 605 585 20