Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.
STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông báo 20-02-2023 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tải về
2 Thông báo của HSX về ngày ĐKCC để THQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông báo 09-02-2023 Thông báo của HSX về ngày ĐKCC để THQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tải về
3 Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Thông báo 01-02-2023 Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tải về
4 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C Thông báo 27-01-2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C Tải về
5 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông báo 17-01-2023

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- Mã chứng khoán: HAH

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HSX

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2023

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào cuối tháng 3/2023

- Địa điểm thực hiện: tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP. Hải Phòng

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tải về
6 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Thông báo 07-01-2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Tải về
7 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Thông báo 05-01-2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Tải về
8 Quyết định v/v thay đổi đăng ký niêm yết Thông báo 04-01-2023 Quyết định v/v thay đổi đăng ký niêm yết Tải về
9 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Thông báo 31-12-2022 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C Tải về
10 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT Thông báo 19-12-2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Trần Quang Tiến - Thành viên HĐQT Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27 - Oct 20 - Oct CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
$-VND 24,730 24,700 30
$-EURO 0.947 0.944 0.003
SCFI 1.013 918 95

 

BUNKER PRICES
  27 - Oct 20 - Oct CHG
RTM 380cst 511 546 35
 LSFO 0.50% 590 626 36
MGO 857 899 42

SGP

380cst 472 500 28
 LSFO 0.50% 665 687 22
MGO 865 892 27