Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 Thông báo 01-07-2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 Tải về
2 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022 Nghị quyết - Biên bản 28-06-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022 Tải về
3 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 10/06/2022 Nghị quyết - Biên bản 11-06-2022 Quyết định Hội đồng quản trị ngày 10/06/2022 Tải về
4 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Thông báo 31-05-2022 Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Tải về
5 Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM v/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết Thông báo 27-05-2022 Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM v/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết Tải về
6 Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM Thông báo 25-05-2022 Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM Tải về
7 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022 Nghị quyết - Biên bản 12-05-2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022 Tải về
8 Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 Thông báo 12-05-2022 Thông báo của UBCKNN v/v nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 Tải về
9 Điều lệ Điều lệ - Quy chế 12-05-2022 Điều lệ Tải về
10 Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 Thông báo 07-05-2022 Đính chính Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  01- Jul

24 - Jun

CHG
HRDI 2,155 2,262

107

BDI 2,214 2,331 117
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 1,566

1,699

133

 

EXCHANGE RATES
  01- Jul 24 - Jun CHG
$-VND 23,440 23,390 50
$-EURO 0.957 0.947 0.010
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  01- Jul 24- Jun CHG
RTM 380cst 571 605 34
 LSFO 0.50% 871 911 40
MGO 1329 1343 14

SGP

380cst 579 621 42
 LSFO 0.50% 1071 1100 29
MGO 1360 1400 40