Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếuCông văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu Thông báo 26-03-2020 Công văn UBCKNN v/v nhận hồ sơ mua lại cổ phiếu Tải về
2 Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếuCông bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu Thông báo 26-03-2020 Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu Tải về
3 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020 Nghị quyết - Biên bản 23-03-2020 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020 Tải về
4 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 Báo cáo tài chính 12-03-2020 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tải về
5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 Báo cáo tài chính 12-03-2020 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tải về
6 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLCBáo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC Thông báo 04-03-2020

America LLC đăng ký thực hiện giao dịch mua: 44.800 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là: 3.362.590, chiếm 6,97% cổ phiếu HAH.

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 3.407.390, chiếm: 7,07% cổ phiếu HAH.

Tải về
7 Công văn giải trình v/v không CBTT giao dịch cổ phiếu HAH của người liên quan với người nội bộ - bà Nhữ Thị Thúy Thông báo 28-02-2020 Công văn giải trình v/v không CBTT giao dịch cổ phiếu HAH của người liên quan với người nội bộ - bà Nhữ Thị Thúy Tải về
8 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC Thông báo 18-02-2020 America LLC đăng ký thực hiện giao dịch mua: 40.800 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch là: 2.870.170 cổ phiếu.
Số lượng sau khi giao dịch là: 2.910.970 cổ phiếu.
Ngày thay đổi sở hữu: 30/01/2020.
Tải về
9 Ủy quyền thực hiện công bố thông tin Thông báo 06-02-2020 Ủy quyền thực hiện công bố thông tin Tải về
10 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Thông báo 05-02-2020

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

Mã chứng khoán: HAH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/3/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2020 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi tới các cổ đông)

- Địa điểm thực hiện dự kiến: tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP.Hải Phòng

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  27-Mar 20-Mar CHG
HRDI 555 618 -63
BDI 556 625 -69
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean 858 848 10

 

EXCHANGE RATES
  27-Mar 20-Mar CHG
$-VND 23,700 23,530 170
$-EURO 0.909 0.935 -0.026
$-YUAN - - - - - - - - -
$-YEN - - - - - - - - -

 

BUNKER PRICES
  27-Mar 20-Mar CHG
RTM 380cst 166 166 0
 LSFO 0.50% 229 231 -2
MGO 294 296 -2

SGP

380cst 191 205 -14
 LSFO 0.50% 271 290 -19
MGO 297 316 -19