Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
  • Tầng 7, số 45 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, VN.

Quan hệ cổ đông

STT Tên văn bản Danh mục Ngày đăng Mô tả Tải về
1 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/4/2023Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/4/2023 Nghị quyết - Biên bản 27-04-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/4/2023 Tải về
2 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải HàBáo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Thông báo 27-04-2023 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Tải về
3 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông báo 26-04-2023

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- Mã chứng khoán: HAH

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HSX

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2023

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến vào giữa tháng 6 năm 2023

- Địa điểm thực hiện: tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km+2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, TP. Hải Phòng

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tải về
4 Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C & Công ty TNHH Quỹ TM HoldingBáo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C & Công ty TNHH Quỹ TM Holding Thông báo 24-04-2023 Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - CTCP đầu tư Sao Á D.C & Công ty TNHH Quỹ TM Holding Tải về
5 Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vân tải Hải Hà & Ông Vũ Ngọc SơnBáo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vân tải Hải Hà & Ông Vũ Ngọc Sơn Thông báo 17-04-2023 Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vân tải Hải Hà & Ông Vũ Ngọc Sơn Tải về
6 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Thông báo 14-04-2023 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Tải về
7 Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vân tải Hải Hà & Ông Vũ Ngọc Sơn Thông báo 11-04-2023 Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vân tải Hải Hà & Ông Vũ Ngọc Sơn Tải về
8 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Thông báo 10-04-2023 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Tải về
9 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Thông báo 30-03-2023 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà Tải về
10 Công văn của VSD v/v huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán HAH để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông báo 28-03-2023 Công văn của VSD v/v huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán HAH để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tải về

Chỉ số Thị trường

MARKET INDICATORS
  29 - Sep 22 - Sep CHG
HRDI - - - - - - - - -
BDI - - - - - - - - -
BPI - - - - - - - - -
BTI Clean - - - - - - - - -

 

EXCHANGE RATES
  29 - Sep 22 - Sep CHG
$-VND 24,460 24,530 70
$-EURO 0.933 0.928 0.005
SCFI 887 912 25

 

BUNKER PRICES
  29 - Sep 22 - Sep CHG
RTM 380cst 589 586 3
 LSFO 0.50% 629 624 5
MGO 947 980 33

SGP

380cst 550 529 21
 LSFO 0.50% 679 667 12
MGO 921 955 43